sǝʌǝɹuı,l ɐ

ɹǝʇɐɹɹǝɟ lǝıɹqɐƃ

˙ıɯ ǝp sǝɹ ǝɹıp ou ˙ƃınɟ ɯǝ ǝnb lǝ ǝɹıp
˙suıɟ soɔɐɹq slǝ 'ʇɐɔɹǝɯ lǝp ɐpıɹʇnd
ɐpɐuıʇɐɯ ɐl uǝ oıɯɐɔ ǝp sɹɐɟ slǝp
llɐʇ lǝ 'soƃ lǝp ɐɔıʇɐɯɐɹp ʇǝs ɐl
'ıɔıq uǝ sǝuǝu sǝl ǝp ɹo,l ı nɐlq lǝ
'ıloıʌ ǝp ʇǝnbɹɐ un ɯoɔ ʇuǝnbsıll
xıǝd lǝ 'ǝlɔsndǝɹɔ ǝp sıɹƃ ɹɐlos un uǝ
sdɐɔ sop ı sǝɯɐɔ ǝɹʇɐnb qɯɐ soɔ lǝ
'ɯɐɟ ɐʌǝs ɐl nıɹɔsǝ ǝnb ɐʎuɐɹɐ,l ǝp
ɐıɔuǝıɔɐd ɐl 'lıɹqɐ,l ɐ sɐlıl slǝp
ɐɯoɹɐ,l ɐɟ ǝnb ɹǝɹqǝll lǝp ʇlɐs ʇnƃɐ,l
'ılodɯɐɹʇ lǝp lıɟ lɐ sʇɐloƃɹɐɔ
ıou un,p snǝd slǝ 'ʇsoƃɐ,p ɐɔıʇǝuǝɹɟ
ɐɾnld ɐl ǝɹıp ˙sǝʌǝɹuı,l ɐ ǝɹıp oɥ

Amb flip text
Via L'home dibuixat4 comentaris:

Digues, digues...